تور بانکوک و پاتایا

تور بانکوک پاتایا

۴ شب بانکوک و۳ شب پاتایا

کودک ۶-۲سال بدون تخت کودک ۱۲-۶ سال با تخت یک تخته هر نفر دوتخته هر نفر درجه هتل
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰ ۳* PICNIC BANGKOK
SERI PATTAYA
۱٫۴۶۵٫۰۰۰ ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
A-ONE STAR
۱٫۴۶۵٫۰۰۰ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ۲٫۴۴۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳* ASTERA SATHORN
NETA RESORT
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۵٫۰۰۰ ۳* D VAREE EXPRESS MAKKASAN
A-ONE STAR
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ ۱٫۷۰۵٫۰۰۰ ۲٫۴۸۵٫۰۰۰ ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
GOLDEN BEACH
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ N/A ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
IBIS PATTAYA
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۱۶۵٫۰۰۰ ۳* PICNIC BANGKOK
MANITA BOUTIQUE
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۱۵٫۰۰۰ ۳* IBIS SATHORN
IBIS PATTAYA
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ ۳* IBIS SATHORN
OZO PATTAYA
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ ۲٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴* BANGKOK PALACE
A ONE ROYAL CRUISE
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ ۲٫۸۳۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۵٫۰۰۰ ۴* EASTIN BANGKOK
BALIHAI BAY
۱٫۵۸۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ ۴* EASTIN BANGKOK
EASTIN PATTAYA
۱٫۵۸۵٫۰۰۰ ۱٫۹۱۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
A ONE ROYAL CRUISE
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ ۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۴* ASIA BANGKOK
BALIHAI BAY
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
MERCURE PATTAYA
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۴۵٫۰۰۰ ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ ۴* INDRA REGENT
PATTAYA PATTAYA SEA VIEW
۱٫۶۰۵٫۰۰۰ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
SIAM BAY VIEW
۱٫۶۰۵٫۰۰۰ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۴* ASIA BANGKOK
ASIA PATTAYA
۱٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳٫۰۲۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT
NOVOTEL SILOM
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT BALIHAI BAY
۱٫۶۱۵٫۰۰۰ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ ۴* NOVOTEL SILOM
VISTA
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۴۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
IMPERIAL PATTAYA
۱٫۶۳۰٫۰۰۰ ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ ۳٫۱۴۵٫۰۰۰ ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ ۴* INDRA REGENT
D VAREE JOMTIEN
۱٫۶۴۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT
LONG BEACH
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴* CENTRE  POINT PRATUNAM
THE BAY VIEW
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴* CENTER POINT PRATUNAM
INTIMATE PATTAYA
۱٫۶۵۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۵۴۰٫۰۰۰ ۴*
۵*
MONTIEN RIVERSIDE
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۶۷۵٫۰۰۰ ۲٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۴۱۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴* BAIYOKE SKY
THE BAY VIEW
۱٫۷۰۵٫۰۰۰ ۲٫۲۲۵٫۰۰۰ ۳٫۵۸۵٫۰۰۰ ۲٫۶۸۵٫۰۰۰ ۵*
۴٫۵*
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
۱٫۷۱۵٫۰۰۰ ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ ۳٫۶۱۵٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵* NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
۱٫۷۱۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳٫۶۷۰٫۰۰۰ ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ ۵*
۴*
SUKOSUL
SIAM BAYSHORE
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۷۵۵٫۰۰۰ ۵* RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۷۲۵٫۰۰۰۰ ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ ۲٫۷۲۵٫۰۰۰ ۴٫۵*
۵*
AMARA BANGKOK
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۷۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۰۵٫۰۰۰ ۳٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۵* AMARI WATERGATE
AMARI PATTAYA
۱٫۸۰۵٫۰۰۰ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۰۵٫۰۰۰ ۵* RAMADA PLAZA
MARRIOTTE RESORT
۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ ۴٫۰۷۵٫۰۰۰ ۲٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵* SWISSOTEL LE CONCORDE
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ ۴٫۰۷۵٫۰۰۰ ۲٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵* AMARI WATERGATE
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴٫۲۱۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰ ۵* PUKKMAN BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۴۰٫۰۰۰ ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۰۰۵٫۰۰۰ ۵* CENTARA GRAND AT CENTRAL
AMARI PATTAYA
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ۴٫۲۷۰٫۰۰۰ ۳٫۰۴۵٫۰۰۰ ۵* ROYAL ORCHID SHERATON
ROYAL CLIFF BEACH
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۰۵٫۰۰۰ ۵*. ROYAL ORCHID SHERATON
SHERATON PATTAYA
۱٫۹۳۵٫۰۰۰ ۲٫۷۵۵٫۰۰۰ ۴٫۷۲۵٫۰۰۰ ۳٫۲۶۹٫۰۰۰ ۵* LE MERIDIEN BKK
ROYAL CLIFF BEACH
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ ۲٫۸۳۵٫۰۰۰ ۴٫۹۱۰٫۰۰۰ ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ ۵* PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF BEACH
۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۱۰۵٫۰۰۰ ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ ۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ۵* PLAZA ATHENEE
SHERATON PATTAYA

تور بانکوک پاتایا

تور بانکوک پاتایا

خدمات تور :

  • نرخ کودک زیر دوسال ۳۸۰۰۰۰ هزار تومان
  • پرداخت ۵۰% هزینه تور در زمان ثبت نام لازم می‌باشد.

تور بانکوک پاتایا

******************************

شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی کارون سیر؛ مجری مستقیم برگزار‌کننده انواع تورهای داخلی شامل : تور کیش، تور مشهد, تور قشم و تورهای خارجی است.
از جمله تورهای محبوبتور ترکیه شامل تور آنتالیا، تور استانبول، تور آنکارا، تور بدروم، تور مارماریس، تور کوش آداسی, تور تایلند, تور مالزی, تور ارمنستانتور دبی و …. با انواع پروازهای بوئینگ “Boeing” و ایرباس “Airbus” در طول سال و به صورت روزانه می‌باشد.

آژانس مسافرتی کارون سیر نور  با چندین سال سابقه برگزاری تور ارزان , تور لحظه آخریتورهای خارجی  و تورهای داخلی در خدمت مسافرین محترم که قصد انجام مسافرت به اقصی نقاط ایران و جهان را دارند، می‌باشد.

قیمت بلیط قطارخرید بلیط قطار

قیمت بلیط هواپیماخرید بلیط هواپیما

مسافرین گرامی می توانید با مراجعه به وب سایت کارون ۲۴ اقدام به خرید اینترنتی بلیط خود کنند.

√ خرید آنلاین بلیط هواپیما

برای رزرو تورهای داخلی و خارجی با ما تماس بگیرید ۴۲۹۰۸ – ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۹۳۰۸۷۷۰

******************************

تور تایلند | تور لحظه آخری تایلند | تور ارزان تایلند | قیمت تور تایلند | تور تایلند نوروز | تور لحظه آخری | تور لحظه آخرتور تخفیف دار | قیمت تور | تور دقیقه آخرتور آفر دار | تور دبی | تور لحظه آخری دبی | تور ارزان دبی | قیمت تور دبی | تور دبی نوروز | تور مالزی تور لحظه آخری مالزی | تور ارزان مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی نوروز | تور بانکوک پاتایا |

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *