تور بانکوک و پاتایا

تور بانکوک و پاتایا

۴ شب بانکوک و۳ شب پاتایا

کودک ۶-۲سال بدون تخت کودک ۱۲-۶ سال با تخت یک تخته هر نفر دوتخته هر نفر درجه هتل
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۵٫۰۰۰ ۳* PICNIC BANGKOK
SERI PATTAYA
۱٫۴۶۵٫۰۰۰ ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
A-ONE STAR
۱٫۴۶۵٫۰۰۰ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ۲٫۴۴۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳* ASTERA SATHORN
NETA RESORT
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۵٫۰۰۰ ۳* D VAREE EXPRESS MAKKASAN
A-ONE STAR
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ ۱٫۷۰۵٫۰۰۰ ۲٫۴۸۵٫۰۰۰ ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
GOLDEN BEACH
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ N/A ۲٫۵۶۵٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ۳* FORUM PARK
IBIS PATTAYA
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۱۶۵٫۰۰۰ ۳* PICNIC BANGKOK
MANITA BOUTIQUE
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۱۵٫۰۰۰ ۳* IBIS SATHORN
IBIS PATTAYA
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ ۳* IBIS SATHORN
OZO PATTAYA
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ ۲٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴* BANGKOK PALACE
A ONE ROYAL CRUISE
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱٫۸۸۰٫۰۰۰ ۲٫۸۳۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۵٫۰۰۰ ۴* EASTIN BANGKOK
BALIHAI BAY
۱٫۵۸۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ ۴* EASTIN BANGKOK
EASTIN PATTAYA
۱٫۵۸۵٫۰۰۰ ۱٫۹۱۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
A ONE ROYAL CRUISE
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۳۰٫۰۰۰ ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ ۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۴* ASIA BANGKOK
BALIHAI BAY
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
MERCURE PATTAYA
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۴۵٫۰۰۰ ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ ۴* INDRA REGENT
PATTAYA PATTAYA SEA VIEW
۱٫۶۰۵٫۰۰۰ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
SIAM BAY VIEW
۱٫۶۰۵٫۰۰۰ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۴* ASIA BANGKOK
ASIA PATTAYA
۱٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳٫۰۲۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT
NOVOTEL SILOM
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT BALIHAI BAY
۱٫۶۱۵٫۰۰۰ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ ۴* NOVOTEL SILOM
VISTA
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۴۰٫۰۰۰ ۴* MONTIEN BANGKOK
IMPERIAL PATTAYA
۱٫۶۳۰٫۰۰۰ ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ ۳٫۱۴۵٫۰۰۰ ۲٫۴۶۰٫۰۰۰ ۴* INDRA REGENT
D VAREE JOMTIEN
۱٫۶۴۰٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴* MANDARIN CENTER POINT
LONG BEACH
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴* CENTRE  POINT PRATUNAM
THE BAY VIEW
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴* CENTER POINT PRATUNAM
INTIMATE PATTAYA
۱٫۶۵۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۵۴۰٫۰۰۰ ۴*
۵*
MONTIEN RIVERSIDE
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۶۷۵٫۰۰۰ ۲٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۴۱۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴* BAIYOKE SKY
THE BAY VIEW
۱٫۷۰۵٫۰۰۰ ۲٫۲۲۵٫۰۰۰ ۳٫۵۸۵٫۰۰۰ ۲٫۶۸۵٫۰۰۰ ۵*
۴٫۵*
RAMADA PLAZA
MERCURE PATTAYA OCEAN
۱٫۷۱۵٫۰۰۰ ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ ۳٫۶۱۵٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵* NOVOTEL PLATINUM
MERCURE PATTAYA OCEAN
۱٫۷۱۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳٫۶۷۰٫۰۰۰ ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ ۵*
۴*
SUKOSUL
SIAM BAYSHORE
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۷۵۵٫۰۰۰ ۵* RAMADA PLAZA
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۷۲۵٫۰۰۰۰ ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ ۲٫۷۲۵٫۰۰۰ ۴٫۵*
۵*
AMARA BANGKOK
GARDEN CLIFF BEACH
۱٫۷۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۰۵٫۰۰۰ ۳٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۵* AMARI WATERGATE
AMARI PATTAYA
۱٫۸۰۵٫۰۰۰ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۰۵٫۰۰۰ ۵* RAMADA PLAZA
MARRIOTTE RESORT
۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ ۴٫۰۷۵٫۰۰۰ ۲٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵* SWISSOTEL LE CONCORDE
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ ۴٫۰۷۵٫۰۰۰ ۲٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵* AMARI WATERGATE
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۴٫۲۱۰٫۰۰۰ ۳٫۰۱۰٫۰۰۰ ۵* PUKKMAN BANGKOK
PULLMAN PATTAYA
۱٫۸۴۰٫۰۰۰ ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۰۰۵٫۰۰۰ ۵* CENTARA GRAND AT CENTRAL
AMARI PATTAYA
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ۴٫۲۷۰٫۰۰۰ ۳٫۰۴۵٫۰۰۰ ۵* ROYAL ORCHID SHERATON
ROYAL CLIFF BEACH
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۰۵٫۰۰۰ ۵*. ROYAL ORCHID SHERATON
SHERATON PATTAYA
۱٫۹۳۵٫۰۰۰ ۲٫۷۵۵٫۰۰۰ ۴٫۷۲۵٫۰۰۰ ۳٫۲۶۹٫۰۰۰ ۵* LE MERIDIEN BKK
ROYAL CLIFF BEACH
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ ۲٫۸۳۵٫۰۰۰ ۴٫۹۱۰٫۰۰۰ ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ ۵* PLAZA ATHENEE
ROYAL CLIFF BEACH
۲٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳٫۱۰۵٫۰۰۰ ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ ۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ۵* PLAZA ATHENEE
SHERATON PATTAYA

خدمات تور:نرخ کودک زیر دوسال ۳۸۰۰۰۰ هزار تومان میباشد،پرداخت ۵۰% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با شمارهای ۰۲۱۴۲۹۰۸ و یا ۰۹۱۲۹۳۰۸۷۷۰  تماس حاصل فرمایید .

تور تایلند | تور لحظه آخری تایلند | تور ارزان تایلند | قیمت تور تایلند | تور تایلند نوروز ۹۵ | تور لحظه آخری | تور لحظه آخرتور تخفیف دار | قیمت تور | تور دقیقه آخرتور آفر دار | تور دبی | تور لحظه آخری دبی | تور ارزان دبی | قیمت تور دبی | تور دبی نوروز ۹۵ | تور مالزی تور لحظه آخری مالزی | تور ارزان مالزی | قیمت تور مالزی | تور مالزی نوروز ۹۵ |

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور با شماره تلفن  ۰۲۱۴۲۹۰۸  –  ۰۹۱۲۹۳۰۸۷۷۰ تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *